Tarih 3 Dersi Kitabı Cevapları »

Tarih 3 dersi 3. ünite Türklerde Hukuk Soru ve Cevapları

3.ÜNİTE: TÜRKLERDE HUKUK

 

155 – Hukuk nedir?

(Hukuk, fertlerin bir arada barış ve güven ortamı içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür.)


 

 

156 – Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi neye bağlıdır?

(Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hukuk sisteminin olmasına bağlıdır.)

 

157 – Türk devletlerinde kabul edilen temel yönetim ilkesi neydi?

(Belirli kurallara göre halkın adil olarak yönetilmesi.)

 

158 – Türk töresinin değişmez hükümleri nelerdi?

(Adalet, iyilik, eşitlik ve insanlıktır.)

 

159 – Türklerde töre kurallarını değiştirebilmekle yetkili kurumun adı neydi?

(Kurultay (toy))

 

160 – Türklerde yasama yetkisi kimler arasında paylaştırılmıştır?

(Kurultay (toy), halk ve kağan)

 

161 – Türklerde kağan da dâhil olmak üzere herkesin töre kurallarına uymak zorunda olması ne anlama geliyordu?

(Türklerde hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti anlayışının olduğunu gösterir.)

 

162 – Türk tarihinde kurulan bütün Türk devletlerinin temel felsefesi neye dayanıyordu?

(Tanrı buyruğuna göre tebaanın adaletli bir şekilde idare edilmesine dayanıyordu. Halkın maddi ve manevi açıdan refaha ulaşmasını amaç edinen bu anlayış beraberinde iyi bir adalet sistemini getirmiştir.)

 

163 – Türklerde uzun süreli hapis cezalarının olmamasının temel sebebi neydi?

(Göçebe bir hayat yaşamalarıydı.)

 

164 – İlk Türk devletlerinde ağır suç olarak kabul edilen suçlar nelerdir?

 • İsyan
 • Vatana ihanet
 • Adam öldürme
 • Barış zamanı kılıç çekme
 • Bazı hırsızlık türleri (bağlı atı çalma gibi..)

 

165 – Selçuklularda hukuk sisteminin dayanakları nelerdi?

 • Köktürk, Uygur ve Akhun gelenekleri
 • İslamiyet’e girişle birlikte Karahanlılar ve Gaznelilerle beraber Abbasilerden alınan uygulamalar
 • İmparatorluğun asıl kurucusu olan Oğuzların kabile gelenekleridir.

 

166 – Şer’i hukukun temel dayanakları nelerdir?

(Kur’an, sünnet, icma ve kıyastır.)

 

167 – Moğolların hukuk ve askerlik işlerini düzenlemek amacıyla Uygurca yazılan ve kaynağını Türk töresinden alan Cengiz Yasasının diğer adı nedir?

(Yasaname-i Büzürg)

 

168 – Türk – İslam Devletlerinde Şer’i yargı hangi konularla ilgilenirdi?

(Aile, miras, ölüm ve ticaret)

 

169 – Türk – İslam Devletlerinde Kadının verdiği karara itiraz edilirse dava ikinci kez hangi mahkemede görüşülürdü?

(Divan-ı Mezalim)

 

190 – Türk – İslam Devletlerinde Örfi Hukuku genel olarak hangi konular kapsardı?

(Yönetim, askeri ve mali )

 

191 – Türk – İslam Devletlerinde Şer’i ve Örfi davalara bakan görevlilerin isimleri nelerdir?

(Şer’i davalara Kadılar, Örfi davalara ise Emir-i Dad denilen görevliler bakardı.)

 

192 – Türk – İslam Devletlerinde ve Türkiye Selçuklularında ordu mensupları arasındaki davalara hangi görevliler bakardı? Ayrı ayrı belirtiniz.

(Türk – İslam devletlerinde “Kadıasker”, Türkiye Selçuklularında ise “Kadıleşker” denilen görevliler bakardı.)

 

193 – Türk – İslam Devletlerindeki Divan-ı Mezalim’in görevleri nelerdir?

 • İdareciler ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi
 • Divan katipleri ile vakıfların denetlenmesi
 • Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması
 • Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması

 

194 – Osmanlı Devleti’nde hukukun oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir?

 • İslam hukuku
 • Örfi hukuk
 • Fethedilen yerlerin mevcut hukuku

 

195 – Osmanlı Devleti’nde kapsamlı şekilde kanunları düzenleme çalışmaları hangi padişah döneminde başlamıştır?

(Fatih Sultan Mehmet)

 

196 – Fatih Sultam Mehmet döneminde devlet teşkilatında ve mevcut kanunlarda değişiklikler yapılarak örfi hukukun ön plana çıkarılmasının temel sebebi neydi?

(Merkezi otoriteyi kuvvetli tutmaktı.)

 

197 – Osmanlılarda kanunnamelerin hazırlanma aşamaları nelerdir?

(Divan görüşmeleri, Nişancı, Divan üyeleri, Padişaha arz, mühimme defteri ve ferman)

 

198 – Osmanlılarda kanunnamelerin çeşitliliği ve yasal düzenlemelerin çokluğu biz neyi gösterir?

(Osmanlı hukuk sisteminin gelişmişliğini gösterir.)

 

199 – Osmanlılardaki umumi kanunnamelerin isimleri nelerdir?

 • Kanunname-i Ali Osman
 • Teşkilat Kanunnameleri

 

200 – “Ferman” nedir?

(Padişahın herhangi bir konuda tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emirdir.)

 

201 – “Berat” nedir?

(Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğudur.)

 

202 – “Yasakname” nedir?

(idari, askeri ve mali konularla ilgili kuralların çiğnenmesi halinde uygulanacak cezaları ihtiva etmektedir. Yasaknameler, madenler ve tuzlaların işletmeleri, para dolaşımı, gümrüklerin düzeniyle ilgilidir.)

 

203 – Osmanlı Devletinde “adaletnameler” ne amaçla yayınlanmıştır?

(Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmıştır.)

 

204 – ilk Osmanlı kadısı kimdir?

(Dursun Fakih’tir)

 

205 – Osmanlı Devleti’ndeki en yüksek yargı organının adı neydi?

(Divanıhümayun’du)

 

206 – Türk – İslam Devletlerindeki Divanı-ı Mezalim’in görevini, Osmanlılarda hangi yargı organı almıştır?

(Divanıhümayun’du)

 

207 – Batılı anlamda “medeni hukuk” kavramı hukuk sistemimize hangi padişah döneminde girmiştir?

(2.Mahmut)

 

208 – “Müsadere Usulü” nedir?

(Müsadere, yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelmektedir.)

 

209 – Osmanlı Devleti müsadere usulünü neden uygulamıştır?

(Osmanlı Devleti, adaleti tesis etme sırasında sıç işleyenlere karşı caydırıcı bir unsur olması düşüncesiyle müsadereyi uygulamıştır.)

 

210 – II. Mahmut, müsadere usulünün neden kaldırmıştır?

(Avrupa’da yaygınlaşan ve geniş kitleler tarafından benimsenen “eşit vatandaşlık” anlayışının devlete egemen olması için müsadereyi kaldırmıştır.)

 

211 – Osmanlılarda “Had cezası”nı gerektiren suçlar nelerdir?

(Zina, hırsızlık, içki içmek, namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak ve yok kesmektir.)

 

212 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde şer’i hukukun yanında Batılı tarzda düzenlenen yeni kanunlar çıkarılmasının önemi nedir?

(Böylece Osmanlı Devleti’nde hukuk birliği parçalanmıştır.)

 

213 – Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti’nin kanun önünde bütün tebaanın mal, can ve namus emniyetini güvence altına almasındaki temel amacı neydi?

(Bir Osmanlı toplumu yaratarak azınlıkların devlete daha bağlı hale gelmelerini sağlamaktır.)

 

214 – 1856 Islahat Fermanı’nın ilan edilmesindeki temel amaç neydi?

(Gayrimüslimlerin (zımmiler) haklarının genişletilerek kanuni güvence altına alınması ve onların Müslümanlarla eşit tutulması amaçlanmıştır.)

 

215 – 1856 Islahat Fermanı ile azınlıklara çok geniş haklar verilmesine rağmen azınlıklar yine de memnun olmamışlardır. Bunun temel sebebi neydi?

(Çünkü azınlıkların amacı bazı ayrıcalıklara elde etmek değil, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlardı.)

 

216 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi faaliyet gösteren mahkemelerin isimleri nelerdir?

(Şer’i Mahkemeler, Cemaat Mahkemeleri ve Konsolosluk Mahkemeleridir.)

 

217 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi faaliyet gösteren Şer’i Mahkemeler hangi davalara bakardı?

(Müslümanlar arasındaki bütün davalara, gayrimüslimlerin sadece kamu hukuku alanındaki anlaşmazlıklarına, Osmanlı tebaası ile yabancı devletlerin tebaası arasındaki davalara bakardı.)

 

218 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi faaliyet gösteren Cemaat Mahkemeleri hangi davalara bakardı?

(Gayrimüslimlerin davalarına Cemaat Mahkemelerinde kendi dinlerinin hukuk kurallarına göre bakılırdı. Bu mahkemelerin yönetimi o dinin cemaat teşkilatı tarafından yürütülürdü.)

 

219 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi faaliyet gösteren Konsolosluk Mahkemeleri hangi davalara bakardı?

(Kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletlerin, kendi vatandaşları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmekle görevliydi.)

 

220 – Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrası kurulan yeni mahkemelerin isimleri nedir?

(Nizamiye Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemeleridir.)

 

221 – Tanzimat sonrasında kurulan 1869) Nizamiye Mahkemeleri hangi amaçla kurulmuştur?

(Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur.)

 

222 – Osmanlılarda 21 Nisan 1873 tarihinde padişahın iradesiyle “Ceride-i Mahakim” adıyla bir gazete çıkartılmaya başlamıştı. Bu gazetenin çıkartılmasındaki amaç neydi?

(Mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayınlamaktı.)

 

223 – Ahmet Cevdet Paşa’nın en önemli eserinin adını ve bu eseri hangi padişaha sunduğunu yazınız.

(En önemli eseri “Tarih-i Cevdet” tir ve bu eseri Sultan Abdülmecit’e sunmuştur.)

 

224 – 1868 – 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığındaki ilmi bir heyet tarafından hazırlanan “Mecelle” nin önemi nedir?

(Mecelle, Osmanlılardaki ilk medeni kanun olarak kabul edilir.)

 

225 – I. Meşrutiyet anayasası  (Kanuni Esasi)  ile Osmanlı tebaasına tanınan başlıca temel hak ve özgürlükler nelerdir?

 • Vatandaşlık hakkı, kişi hürriyeti, kişi güvenliği ve ibadet hürriyeti kanun güvencesine alındı.
 • Basın hürriyeti, şirket kurma hürriyeti, dilekçe verme hakkı sağlandı.
 • Öğretimde eşitlik ilkesi uygulamaya konuldu.
 • Herkese devlet memurluğuna girme hakkı tanındı.
 • Malî güce göre vergi alınması ilkesi kabul edildi.
 • Konut dokunulmazlığı sağlandı.
 • Kimsenin kanunla bağlı olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gitmeye zorlanamayacağı hükmü kabul edildi.
 • Müsadere, angarya ve işkencenin yapılamayacağı yasallaştı.

 

 

 

 

 

226 – II. Meşrutiyet anayasası  (I. Meşrutiyet anayasasına eklenenler)  ile Osmanlı tebaasına tanınan başlıca temel hak ve özgürlükler nelerdir?

 • Kanun dışı tutuklama yasaklandı.
 • Postanelere verilen evrak ve mektuplar mahkeme kararı olmadan açılamayacağı esası kabul edildi.
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü tanındı.
 • Dernek kurma hakkı tanındı.
 • Basın hürriyeti çerçevesinde: basının hiçbir suretle ön denetime tabi tutulamayacağı esası kabul edildi.
 • Padişaha tanınan sürgün etme yetkisi kaldırıldı.

 

227 – 1880’de açılan “Mekteb-i Hukuk” okulunun kuruluş amacı neydi?

(Bu okulun kuruluş amacı Batı hukukunu bilen hâkim ve avukat yetiştirmekti.)

 

228 – Sayfa 123’teki tablo ezberlenecek.

 

229 – Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi olan Millî Mücadele Döneminde bile kararların Mecliste alınarak gerçekleştirilmesi bize neyi göstermektedir?

(Kanun gücünün üstünlüğüne dikkat edildiğini göstermektedir.)

 

230 – BMM'nin 23 Nisan 1920'de açılması, yeni bir Türk Devleti'nin kurulmasının yanında "egemenliğin sadece Türk milletine ait olduğu"nun da göstergesidir. Yasal düzenlemelerin yalnız millet iradesine dayandırılması aynı zamanda hukuk inkılabının başladığının bir delilidir. Bunun sebebini açıklayınız.

(Çünkü BMM'nin açılışı, saltanat ve hilafetin konumlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Mutlak biçimde millete ait olan egemenlik ilkesinin padişahlık ve hilafet kurumlarıyla bağdaşmaması

ileride yapılacak olan hukuk inkılabının en önemli basamağını teşkil etmiştir.)

 

231 – 1921 Anayasası'nda hâkimiyetin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ifade edilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin halk adına TBMM tarafından kullanılacağı ve "Türkiye Devleti'nin TBMM tarafından idare olunduğu" belirtilmiştir. Bunun önemi nedir?

(Böylece, egemenliğin Osmanlı hanedanından TBMM ye hukuken geçtiği ifade edilmiştir.)

 

232 – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ilk hukuki düzenlemeler hangi amaca yönelikti?

(Var olan hukuk düzeninin yenilenmesi amacına yöneliktir.)

 

233 – Cumhuriyet Döneminde yapılacak yeni kanunlarla ne amaçlanmıştır?

(Tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğinin sağlanması ve diğer inkılapların da güvence altına alınması amaçlanmıştır.)

 

234 – 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği başlıca yenilikler nelerdir?

 • Medeni kanunla evlenme, boşanma, miras gibi konularda var olan eşitsizlik giderilmiştir.
 • Kişinin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmış,
 • Kişinin devlete karşı olan ödevleri yeniden düzenlenmiştir.
 • Ayrıca resmî nikâhla kurulan modern aile yapısı hedeflenmiştir.
 • Kadın ve erkek bütün vatandaşlar medeni ülkelerin vatandaşlarıyla aynı haklara kavuşmuş,
 • Yeni mahkemeler ve barolar kurulmuştur.

 

235 – 1921 'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi amaçlar ile ilan edilmişti?

 • TBMM'nin varlığını yasal hâle getirmek
 • Yeni devletin dayandığı temel ilkeleri belirlemek amacı ile ilan edilmişti.

 

Yorum:

Bir yorum

 1. ali 22 Mart 2014 at 15:25 - Reply

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KONUNUN ÖZETİ ÇOK İŞİME YARADI SINAVA BURDAN ÇALIŞTIM

   ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN

Bir Yorum Yaz

Değerli Ziyaretcilerimiz;

Yorum yaparken Lütfen Türkiye cumhuriyeti Yasalarına saygılı, kişisel hak ve hürriyetleri gözeten şekilllerde yorum yapınız.

2- Site Yönetiminden bir istekte bulunmak için yorum yapaorsanız lütfen KENDİNİZİ TANITINIZ. Örneğin Öğrenciyim 11. sınıfa gidiyorum veya Öğretmenim Şu okulda çalışıyorum gibi. Eğer böyle davranırsanız inanın isteklerinizi yapma konusunda daha titiz davranacağımızı göreceksiniz. Çünkü İnsanlar tanıdığı kişilere yardım etme konusunda daha istekli olmaktadır. 

3. Kısa cevapları isteklerden kaçının. Örneğin Cevapları yazın, Cevabı yok mu gibi

Bu şekilde isteklerde bulunmanız sizin bu işe verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


6 + 3 =


Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status