Tarih 2 Dersi Kitabı Cevapları »

Tarih 2 dersi kitabı 1. ünite Sorularının Cevapları

Tarih 2 dersi kitap Sorularının Cevapları

 

Sayfa 2

Temel Kavramlar

Tekfur: Bizanslıların merkezden bağımsız valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvan.

Fütüvvet: ahilikte denir. Osmanlının kurulduğu dönemde İslam dini kökenli esnaf örgütüdür.

Voyvoda: Osmanlıların Eflak-Boğdan krallarına verdiği unvan.

İskan: Osmanlıların fethettikleri yerlere, İslamiyeti yaymak, bölgeyi Türkleştirmek ve devlet otoritesini sağlamak için Türkleri yerleştirmesidir.

Kolonizasyon: Bir yerde yönetimin sağlanmasını kolaylaştırmak için örgütlenmedir.

Yörük: Oğuzların göçebe olan boylarına Yörük denir.

Fetret devri: Osmanlı devletinde Ankara savaşından sonra Osmanlının yenilmesi ile 1402-1413 arası geçen kargaşa dönemidir

Hanedan: Hükümdar sülalesi

Saltanat: tek kişinin yönettiği devlet şekli

Örf: Töre olarak ta adlandırılır. Toplumlara ait olan tüm değerlerdir.

Çıkma: saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasıdır.

Dirlik: Osmanlı devletinde devlete ait gelirlerin veya toprakların kişilere hizmet karşılığı verilmesidir.

Hirfet: Türk-İslam devletlerinde ayakkabıcılık, marangozluk gibi küçük el sanatlarına verilen isimdir.

Lonca: Türk-İslam devletlerinin bazılarında Bir şehirdeki belli bir esnaf grubunun kurduğu esnaf örgütüdür. (Berberler loncası gibi)

Gedik: Bir meslek grubunda oldukça ustalaşan kişi.(gediklide denir) ayrıca Loncalar tarafından usta olan kişiye verilen dükkân açma yetkisine de denir.

Miri arazi: İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olan toprak ve arazilere denir.

Tahrir: Kaydetme, sicile geçme anlamında olup Osmanlılarda arazilerin, arazi sahiplerinin ve vergi mükelleflerinin yazıldığı deftere denir.

 

Sayfa 4

1. Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi ve coğrafi konumu devletlerin gelişimini nasıl etkileyebilir?

Devletin kurulduğu bölgede güçlü bir devlet yoksa yada çatışma ve çalkantılar varsa yeni kurulan devlet bu durumdan faydalanarak daha çabuk gelişir. Devletlerin kıta ve denizlere göre konumu ve verimli topraklar vs. gibi coğrafi konumları da devletlerin gelişmelerinde önemli etkenlerdir.

 

2. Tarih boyunca kurulmuş olan bazı Türk devletlerinin kısa sürede bir imparatorluk haline gelmesinin sebepleri neler olabilir?

a- Türk cihan hakimiyeti düşüncesi b- Türklerin teşkilatçı yapıları

c- Güçlü bir orduya sahip olmaları d- Türklerdeki hoşgörü, sosyal devlet ve adalet anlayışı

 

Sayfa 5

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi ve dini çatışmalar Osmanlı devletinin kurulup gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?

Avrupa’da güçlü bir devlet yoktu. Küçük krallıklar sürekli birbirleriyle çatışma ve savaş halinde idi. Halk bu çatışmalardan ve ağır vergilerden ve adaletsiz yönetimden bıkmıştı. Çatışmalara son veren güçlü bir otorite kuran Osmanlı devleti hem halka hoşgörülü davranmış hem de vergileri hafifletince halk Osmanlı yönetiminden memnun kalmış Osmanlı devleti de bu nedenden çabuk büyümüştür.

 

Sayfa 6

1. Haritaya göre Anadolu nun siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Anadolu parçalanmış bir halde, küçük beylikler var. Bir birlik yok

 

2. Osmanlı Beyliği diğer beyliklerle kıyaslandığında kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun avantajları neler olabilir.

Diğer beylikler birbirleriyle komşu olup mücadele halinde idiler. Çoğu Anadolu’ya sıkışmış durumda idi. Osmanlı beyliğinin ise Bizans ve Balkanlar yönünde önü açık olduğundan ayrıca Karadeniz ve Marmara denizine kıyısı olduğundan avantajlı durumda idi.

 

 

 

Sayfa 7

Bizans’ın içinde bulunduğu hangi durumlar Osmanlı devletinin gelişmesini kolaylaştırmıştır?

Bizans Anadolu ve balkanlardaki topraklarının büyük kısmını kaybetmişti. Elinde kalan toprakları da idare etmekte zorlanıyordu. Başkent İstanbul’da taht kavgaları ve saray entrikaları vardı. Ayrıca Tekfur adı verilen şehir valileri imparatorun sözünü dinlemiyorlar, halka baskı uyguluyorlardı. Halk yönetimden memnun değildi.

 

Ahilerin Osmanlı devletinin kuruluşundaki katkıları neler olabilir?

a- Birçok devlet adamı yetiştirdiler b- Dini destek verdiler ve alınan yerlerin İslamlaşmasını sağladılar.

c. Birçok ilim adamı Ahi kökenlidir. d- Gazi ve alperen olarak Osmanlı ordusunda savaştırlar.

e- birçok eserler yaptırarak şehirlerin güzelleşmesini sağladılar.

f- Esnaf odlularından ekonomik yönden devlete katkı sağladılar.

 

Şeyh Edebali’nin; Osman Bey’e yaptığı nasihatten yola çıkarak Osman Bey’i nasıl bir yönetim anlayışına yönlendirdiğini tartışınız.

Yönetimde; sakinlik öfke yok. Hoşgörü, adalet, affetmek, Birleştirici, sabır, insana saygı

 

Sayfa 8

XIV. yüzyılın başında Anadolu haritasını inceleyerek Bilecik in fethedilmesinin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bilecik’in fethi 2 yönden önemli idi. İlki Osmanlı devletinin Karadeniz ve Marmara denizine ulaşmak için kilit konumda idi. ikincisi o dönemde bu bölgede önemli demir yatakları Vardı.

 

Türkiye Selçuklu devletinin bazı yöneticilerinin Osman beyin hizmetine girmesinin nedenleri neler olabilir?

a- Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesut’un Osman beye hilat vs. göndermesi ki Böylece onun bağımsızlığını tanıdığını gösterir. Böylece A. Selçuklu devletinin resmi varisi Osmanlı beyliğidir.

b- Osmanlı beyliğinin geleceğinin parlak olmasının görülmesi.

c. Anadolu’da Moğol baskısı varken uçlarda baskının az olması.

d- Osmanlı devletinin Bizans’a karşı gaza yapması.

 

Sayfa 9

İznik ve İzmit’in fethinin kalıcı hale gelmesini sağlayan unsurlar neler olabilir?

Halkın inanç ve adetlerine karışılmaması ve adaletli-hoşgörülü yönetim.

 

Sayfa 10

Aşağıda verilen fetihler ve savaşların Osmanlı devleti için kazanımlarını yazınız.

Koyunhisar savaşı(1302)

a-Osmanlı devletine İzmit yolu açıldı ve

b-Bursa üç yandan kuşatıldı.

c-Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı ilk zaferdir.

Bursa’nın fethi(1326)

a- İpek ve ticaret merkezi olan bir şehir Osmanlıya geçti. Osmanlı önemli ekonomik kazanç sağladı.

b- Bizans’ın Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırıldı.

c- Bursa Osmanlı’nın başkenti oldu.

Maltepe savaşı (1329)

a-Bizans’ın Anadolu’daki etkinliği tamamen kırıldı.

b-Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı en büyük zaferdir.

c- İznik ve İzmit’e Bizans tarafından yardım gelmeyince bu şehirler teslim oldu.

İznik(1331) ve İzmit’in Fethi(1337)

İznik hem bir ilim ve kültür merkezi haline geldi. Hemde Bizans’a karşı yapılacak seferler için üs haline getirildi. İzmit’in fethi ile de Bizans’ın Anadolu2da önemli bir varlığı kalmadı.

Karesioğulları beyliğinin alınması(1345)

a- Osmanlıların aldığı ilk Anadolu Beyliği Karesioğulları’dır. Böylece Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması için ilk adım atıldı.

b- Karesi Beyliği’nden birçok sahil bölgesinin Osmanlılara geçmesi ile Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır

c-Osmanlılar Karesi donamasından yararlanmışlardır.

d- Karesi Beyliği'nin yöneticileri Hacı İlbey, Evranos Bey gibi şahsiyetler Osmanlı yönetimine büyük katkılar sağlamışlardır.

 

 

 

 

Sayfa 11

Osmanlı devletinin Çimpe kalesini alarak Rumeli’ye yerleşmeye başlaması Balkanlar ve Avrupa’yı nasıl etkilemiştir?

Osmanlı devletine karşı Haçlı ittifaklarının kurulmasına neden olmuştur.

 

Osmanlı devletinin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının amaçları neler olabilir?

a- Yeni fethedilen gayr-ı Müslim topraklarında kontrol altında tutmak ve otoriteyi sağlamak b- Batı yönünde fetihleri hızlandırmak.

 

Sayfa 12

Osmanlı devletinin Türk beyliklerine karşı izlemiş olduğu politikanın bu beyliklerin I. Kosova savaşındaki tutumu üzerinde etkileri neler olmuştur?

Osmanlı devleti ilk dönemlerinde Gaza ve cihat anlayışı içinde Rumeli fetihlerine ağırlık vermiş Anadolu beyliklerine karşı barışçı bir politika izlemiştir. Anadolu beylikleri I.Kosova savaşında Osmanlı devletine yardımcı kuvvetler göndermişlerdir.

 

Sayfa 13

1299 da bağımsız olan Osmanlı devletinin 1389 yılı itibarıyla gösterdiği siyasi gelişim hakkında neler söylenebilir?

a- Küçük beylikten bir devlete dönüşmeye başlamış b-Topraklarını daha çok Rumeli yönünde geliştirmiştir.

c- Bunun yanında genelde barışçı yollarla(Taht mücadelesine karışma-çeyiz ve satın alma) Anadolu da da topraklar kazanmıştır.

 

Sayfa 15

Aşağıda Osmanlı devletinin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörlerden bazıları verilmiştir. Örnekten yola çıkarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

 

 

Sayfa 18

Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde Anadolu Türk birliğini sağlamak için nasıl bir politika izlenmiştir?

Her iki hükümdar döneminde de barışçı bir politika izlenmiştir. Orhan Bey döneminde taht kavgalarına karışmak suretiyle Karesi toprakları Osmanlılara katılmış; I. Murat döneminde ise çeyiz yoluyla Germiyan toprakları, satın alma yoluyla Hamitoğulları bir kısım toprakları Osmanlıya katıldı.

 

 

Haritadan faydalanarak Osmanlı devletinin Memluklarla arasının açılmasının nedenleri neler olabilir?

Memluklarla komşu olunması ve Dulkadir ve Ramazan beyliklerinin sorunları olabilir.

 

Haritaya göre Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Türk birliğini sağlama çabasının sonuçları hakkında neler söylenebilir?

Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlanmıştır.

Sayfa 19

İki hükümdarın birbirlerine karşı üstünlük kurmak istemelerinin temel nedeni ne olabilir?

Türklerdeki Cihan hâkimiyeti anlayışı

 

Sayfa 20

Timur’un Türk devletleri üzerine düzenlediği seferlerin Türk dünyasına etkilerini tartışınız.

a- Osmanlı devletini Ankara savaşında yenilgiye uğratarak Fetret devrini başlatmış birçok zararlı sonuç ortaya çıkardı.

b-Altınorda seferi ile Toktamış hanı yenerek Altınorda devletinin parçalanmasına neden olmuş böylece Ruslar güçlenmeye başlamıştır.

c-Gerek Orta Asya gerekse Kıpçak bozkırları, Anadolu, Memluk ülkelerinde(Suriye) birçok katliamlar yapmıştır.

 

Timur’un Osmanlı topraklarını Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında paylaştırmasındaki amacı neler olabilir?

Arkasında güçlü bir Osmanlı devleti bırakmak istememesi ve Osmanlı devletinin taht kavgaları ile uğraşarak büyümesini engellemek istemesi.

 

 

FETRET DEVRİ

(1402–1413) 

 

 ANADOLU

Padişah yok.

Taht Kavgaları Var.

Toprak kaybı var.

 BALKANLAR

Padişah yok.

Taht Kavgaları Var.

Toprak kaybı var. 

 

Fetret devrinde Anadolu ve balkanların durumu karşılaştırıldığında Anadolu’da toprak kayıplarının yaşanmasının nedenleri neler olabilir?

Anadolu Türk birliğinin bozulması ve Anadolu Türk beyliklerinin eski topraklarına tekrar sahip olmasıdır.

 

Sayfa 21

Fetret Devrinde Osmanlı devletinin Balkanlarda önemli bir toprak kaybı yaşamamsının nedenleri neler olabilir?

a- Osmanlının hoşgörülü ve adaletli politikası

b-Balkanlarda dirlik-düzenin sağlanması ve vergilerin daha az olması(önceden küçük krallıklar sürekli mücadele halinde olduğundan Balkan toprakları savaş alanına dönmüştü ve haklatan ağır vergiler alınıyordu)

c-İskan politikası

d-Avrupa’da feodalitenin sürmesi ve durumdan istifade edecek güçlü bir devletin bulunmaması

e-Yüzyıl Savaşları

 

Bizans’ın, şehzadeleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ettirmesinin nedenleri neler olabilir?

Osmanlı devletinin karışıklık içinde kalmasının devam etmesini ve güçlenmesini önlemek istemesi böylelikle varlığını devam ettirmek istemesi.

 

Sayfa 22

 

Sırp krallığı yeniden kurulacak ve Osmanlı Devletine vergi verecekti.

Eflak Osmanlılara vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın himayesine bırakılacaktı.

Anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı.

Tuna nehri sınır olacaktı.

İki taraf anlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edeceklerdi.

 

 

 

Anlaşma maddeleri incelendiğinde bu anlaşmanınOsmanlı devletiaçısından önemi neler olabilir?

 

Bu anlaşma maddelerine göre Osmanlı devleti anlaşmadan zararlı çıkmıştır. Ancak anlaşmanın imzalanması Osmanlı devletinin Balkanlarda bir güç olarak kabul edildiğini gösterir.

 

 

Sayfa 23

II. Murat’ın Karamanoğulları üzerine sefer düzenlerken devrin âlimlerinden fetva almasının nedenleri neler olabilir?

a-Karaman oğullarının bir Türk-İslam devleti olması

b-kardeş kanı dökülmesinin İslam dinine uygun olmaması

c-Diğer Anadolu Türk beyliklerinin tepkilerinin önlenmek istenmesi

 

 

Anadolu’da Hâkimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler

Koyunhisar savaşı-Bursa’nın Fethi-Maltepe savaşı-İznik’in Fethi-İzmit’in Fethi-Karesioğulları beyliğinin Alınması-Ankara savaşı-Saruhanoğulları beyliğinin alınması-Hamitoğulları beyliğinin alınması-Menteşe oğulları beyliğinin alınması-Aydınoğulları beyliğinin alınması-Germiyanoğulları beyliğinin alınması

 

 

 

 

 

Çimpe’nin alınması-Edirne’nin fethi-Sırpsındığı savaşı-Çirmen savaşı-I.Kosova savaşı-Niğbolu savaşı-Edirne Segedin anlaşması-Varna savaşı-II. Kosova savaşı

Balkanlar’da Hâkimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler

 

Sayfa 24

 

Osmanlı Devletinin Balkanlara hakim olmasında burada uyguladığı hoşgörü ve vergi adaleti politikasının etkileri neler olabilir?

a-Balkan ulusları barış ortamına girmiştir.

b-Osmanlı yönetiminden hoşnut olmuşlardır, hatta Fetret devrinde balkanlarda fazla toprak kaybı yaşanmamıştır.

c-Devlete olan bağlılıkları artmış ,Osmanlı devletinin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.

d-Balkan uluslarının erimeden günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

 

 

Sayfa 25

Osmanlı kültür ve medeniyeti hangi medeniyetlerden etkilenmiş olabilir?

İslam öncesi Türk Devletleri, İslam medeniyeti Türk-İslam devletleri, Selçuklular özellikle Türkiye Selçukluları, Bizans medeniyetlerinden etkilenmiştir.

 

Osmanlı devlet teşkilatı içinde yer alan kurum ve kuruluşların farklı zamanlarda ortaya çıkmış olmasının nedenleri neler olabilir?

a-Ülke sınırlarının genişlemesi (Beylerbeylik vb)

b-Farklı kültürlerle tanışmaları (Bizans saray yönetimi ve valilikler vs)

c-Devlet teşkilatında duyulan ihtiyaçlar (asker ihtiyacı Devşirme sistemi vs.)

 

Sayfa 26

Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının devlet yönetiminde sağlayacağı avantajlar neler olabilir?

a-Sancağa çıkan şehzadeler bu illeri yöneterek devlet tecrübesi kazanıyorlar

b-Halkın içinde olduklarından halkın sorunlarının daha yakından biliyorlar.

c-Pratik kazanarak karşılaşılan meselelerde çözümler bulabiliyorlar.

d-Dolayısıyla tahta çıkınca devleti daha iyi yönetme becerisi kazanıyorlar.

 

1. ve 2. sorular yukarıdaki parça ve sayfa 7 deki okuma parçası üzerine öğrenci yorumları.

 

Sayfa 27

25. sayfanın 2. sorusunun cevabı aynen

 

Sayfa 29

Yeniçerilerin askerlikten başka işle uğraşmamalarının nedenleri neler olabilir?

a-Disiplinsiz davranışların önüne geçmek

b-Fazla mal sahibi olmalarının önlenmek istenmesi

c-Bunlar bizzat savaşlarda padişahı korudukları için askerlik mesleğini iyi bilmeleri ve padişahı tehlikelerden uzak tutmak zorunda olmaları

 

Sayfa 30

Üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirliklerinin ellerinden alınmasının nedeni neler olabilir?

Toprağın boş kalmasını önleyerek üretimin devamlılığını sağlamaktır.

 

 

Tımar sisteminin Osmanlı devleti için sağladığı faydaları aşağıdaki tabloya yazınız.

 

İDARİ

 

 1. Devlet otoritesi en ücra noktalara kadar uzanmıştır.

 2. İç isyanlar önlenmiştir.

 3. Tımar askerleri bölgenin güvenliğini de sağlıyorlar.

ASKERİ

 

 1. Savaşa her an hazır ordu bulunduruluyor.

 2. Tımar sahibi emrindeki askerleri çabuk toparladığı için savaş hazırlığı kısa ve masrafsız oluyor.

EKONOMİK

 

 

 

 1. Vergilerin toplanması kolaylaşıyor.

 2. Devlet önemli bir miktarda asker ve memurun maaşını hazineden para çıkmadan ödüyor.

 3. Üretimde süreklilik ve artış sağlanıyor.

 

Yeniçeri askerleri ile tımarlı sipahilerin özelliklerini Maddeler halinde yazınız.

 

 

 

YENİÇERİ ASKERİ

 

TIMARLI SİPAHİ

Yaya askerlerdir.

Atlı askerdirler.

Evlenmezler.

Evlenirler. Mülk sahibi olabilirler.

Askerlik dışında başka işlerle uğraşmazlar.

Tarım, Ticaret yapabilirler.

Savaşlarda padişahı korurlar.

Savaşlarda ordunun asıl savaşan kısmıdır.

Devşirme kökenlidirler.

Türk ve müslümandırlar.

İstanbul’da otururlar ve İstanbul un güvenliğini sağlarlar

Taşrada otururlar.

Maaşlıdırlar. Ayrıca Cülus bahşişi alırlar.

Giderleri dirlik sahibince karşılanır. Maaş almazlar.

Yeniçeri Ağası emrinde savaşa katılırlar.

Bağlı bulunduğu dirlik sahibinin emrinde savaşa katılırlar.

 

Sayfa 32

Osmanlı Toprak sisteminin sağladığı faydalar nelerdir?

Çiftçinin topraksız kalması önlenmiştir.

Büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkması dolayısıyla feodal beylikler oluşmuyor. Böylece köle çiftçi (Serf) sınıfının çıkması engellenmiştir.

Üretimde devamlılık ve artış sağlanmıştır.

 

Sayfa 33-

Osmanlı devletinde birer esnaf örgütü olan loncaların günümüzdeki benzerleri neler olabilir?

Esnaf birlikleri(dernekler) , Odalar ve borsalar birliği, Esnaf kooperatifleri, Esnaf sendikaları, Meslek okulları veya kursları , TSE (Loncalar kalite kontrolü de yapardı.)

 

Osmanlı devletinin ticarete verdiği önemin sebebleri neler olabilir?

Ticaret ülkelerin can damarı gibidir. Ticareti gelişen ülke büyür gelişir.

Rızkın onda dokuzu ticarettedir. (Hadis)

Osmanlı devletinin Doğuyu Batıya bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde olması.

Tarımın ülke ekonomisi için tek gelir kaynağı olmasının önlenmek istenmesi

Ülkedeki halkın ihtiyaçlarının karşılanmak istenmesi.

 

Sayfa 34

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

Osmanlı devleti kuruluş döneminden itibaren Balkanlarda fetih hareketlerine başlamış,bunun sonucunda sınırlarını hızla genişletmiştir. Ayrıca Osmanlı devleti Türk ve Müslüman olmayan bu bölgede tutunmak için bazı önlemler almıştır.

Bu önlemlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

Bölgeye despot yöneticiler atamak

Zorla İslamlaştırma politikası uygulamak

Bu bölgenin idaresini tamamen özgür bırakmak

Anadolu’da bazı Türk gruplarını Balkanlara yerleştirmek

Halka baskı uygulayarak sindirmeye çalışmak

 

CEVAP: D şıkkı (İskan Politikası)

 

2. Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde Anadolu’daki beyliklerle ilişkiler dostane bir şekilde devam etmiştir.. Yıldırım Bayezıt döneminde ise beyliklerin pek çoğu Osmanlı himayesine girmiştir.

Osmanlı siyasetindeki bu değişme

I. Osmanlı devletinin Anadolu’da askeri ve siyasi açıdan güçlenmesi

II. Balkanlardaki Türk hâkimiyetinin kesinleşmesi

III. Osmanlı devletinin Avrupalı devletlere karşı karada ve denizde gücünü ispatlaması

Durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E)II ve III

 

CEVAP: A şıkkı ( II. Durum ancak II. Murat döneminde II. Kosova savaşı ile oluşmuş, III. Durum ise Kanuni döneminde oluşmuştur.)

 

3.Fetret devrinde Osmanlı devleti özellikle Anadolu’da büyük toprak kaybetmiş ve şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Bu dönemde Balkanlarda Osmanlıya karşı bir isyan çıkmamış, bölge Osmanlıya sadık kalmıştır.

Balkanlarda Osmanlıya karşı isyan çıkmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlının iskan politikası uygulaması

Balkanlarda Türk nüfusunun fazla olması

İpek ve Baharat yollarının Osmanlı denetiminde olması

Osmanlının adalet ve hoşgörü anlayışı

Avrupa ile olan siyasi ilişkilerin iyi olması

 

CEVAP: D şıkkı (İstimalet politikası)

 

 

4. Orhan Bey döneminde Bizans’a yardım yapılması karşılığında Çimpe Kalesi’ni alan Osmanlı devleti ,Rumeli fetihlerini yönlendirmek için buraya asker yerleştirmiştir.

Osmanlı devletinin Çimpe kalesine asker yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Balkanlarda ekonomiyi canlandırmaya

Askeri harcamaları azaltmaya

Düzenli ordu kurmaya

Rumeli fetihlerinde üs olarak kullanmaya

Vergileri artırmaya

CEVAP: D şıkkı.

 

5. Osmanlı devletinde I. Murat’a kadar ‘‘Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır’’ anlayışı varken, I. Murat döneminde‘‘Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır’’ anlayışı benimsenmiştir.

I. Murat dönemindeki bu değişiklilikle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

A) Devletin gelirlerini artırmak

B) Taht kavgalarını bitirmek

C) Hanedanı kutsal saymak

D) Toplumsal birliği sağlamak

E) Türk siyasi birliğini kurmak

 

CEVAP: B şıkkı

 

B. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 

1. Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir?

a- Coğrafi konumu

b- Ahilerin desteği

c-İzledikleri adaletli ve hoşgörülü politika

d- Padişahların ve devlet adamlarının yetenekli oluşları

e- Disiplinli bir orduya sahip olması

f- Balkanların ve Bizanssın karışıklık içinde olması

g- Anadolu’da birçok Türk beyliğinin bulunması

h- Avrupa’da feodalite sisteminin ve Yüzyıl savaşlarının olması dolayısıyla güçlü bir devletin olmayışı

i- Osmanlı devletinin beyliklere karşı barışçı bir politika izlemesi

j-Türk beylikleri ve Orta Asya dan göç alması

k- iskan, Tımar ve Devşirme politikaları

l-Merkezi otoritenin güçlü tutulması

m-Gaza ve cihat anlayışı

n-Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesi

 

Osmanlı Devletinin Rumeli de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler nelerdir?

Bölgeye yakın olan yerlerden göç ettirilmesine dikkat edilmiştir.

Anadolu da aralarında anlaşmasızlık olan ailelerden birisinin iskanı tercih edilmiştir.

İskan edilenlere topraklar verilmiştir.

Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmeleri için iskanları teşvik edilmiştir.

İskan edilenlerin yerlerinden ayrılmaları yasaklanmıştır.

Önemli şehirlere geçit noktalarına ticaret merkezlerine iskanlar yapılmıştır.

 

3-Ankara savaşının sonuçları nelerdir?

a-Osmanlı yenildi Timur yendi. Yıldırım Beyazıt esir düştü.

b- Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu Türk birliği bozuldu.

c-kardeşler arası on bir yıl süren taht kavgaları devri (fethet)devri yaşandı.

d-İstanbul un alınması gecikti. Bizanssın ömrü uzadı.

e-Osmanlının balkanlarda ilerleyişi durdu.

f-Anadolu da sosyal ve ekonomik düzen bozuldu.

 

4-Osmanlı devlet anlayışının dayanakları nelerdir?

a-Eski Türk töresi

b-İslam hukuku

c-kut anlayışı

d-gaza –cihat anlayışı

e-Türk cihan hakimiyeti düşüncesi

 

5-tımar sisteminin Osmanlı ekonomisine etkileri nelerdir.

a-Vergilerin toplanması kolaylaşıyor.

b-Devlet önemli bir miktarda asker ve memurun maaşını hazineden para çıkmadan ödüyor.

c-Üretimde süreklilik ve artış sağlanıyor.

 

C-Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D) ,yanlış olanların başına ise (Y) yazınız.

D ) Osman Bey, devletin kuruluşunda Ahilerin desteğinin almıştır.

D ) Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı sonucunda yıkılma tehlikesiyle karşılaşmıştır.

Y )Osmanlı Devletinde ülke, padişahın oğulları arasında paylaştırıldı.

Y )İlk Osmanlı parası, Orhan Bey zamanında bastırılmıştır.

D )Tımar istemi sayesinde hazineden para harcamadan savaşa hazır atlı birlikler oluşturuluyordu.

 

D-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1-Osmanlı Devletini kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun KAYI boyundandır.

2-Osmanlı devletine katılan ilk Türk Beyliği KARESİ Beyliğidir.

3-Osmanlı devletinde devlete ait topraklara MİRİ TOPRAK denirdi.

4-Osmanlı devletinde ana üretim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşan halk grubuna KONAR-GÖÇER denirdi.

5-Osmanlı devletinde esnafların bağlı bulundukları meslek birliklerine LONCA denirdi.

 

 

Yorum:

20 yorumlar

 1. mustafa 09 Ekim 2013 at 23:26 - Reply

  ABİ ÇOK İYİMİŞ ellerine sağlık….

 2. sarılacivert 21 Ekim 2013 at 19:49 - Reply

  superrrrrrrrrrrrrrrrr mıs abi ya tbr edrm  grcktn

  • admin 21 Ekim 2013 at 20:36 - Reply

   Teşekkürler

 3. fbiçinoluruz 26 Ekim 2013 at 16:06 - Reply

  edebiyat içinde yaparmısınız :) lütfennnnn

   

 4. mert 29 Ekim 2013 at 13:31 - Reply

  abii çokk iyimiş yaa coğrafya içinde yapabilirmisiniz :D lütfeennn

 5. yunuse reis 03 Kasım 2013 at 11:33 - Reply

  süper süpeer gerçek çok saolun yaa cansıznız TS .D

 6. bedirhan dinc 03 Kasım 2013 at 17:47 - Reply

  Hocam performans odevi vermistiniz burdan bakarak yaptım saolun. :D

 7. melek genç 12 Kasım 2013 at 20:17 - Reply

  ee bulmaca yokkk

 8. isa 24 Kasım 2013 at 14:29 - Reply

  abi çok iyi yaaaaaaa harika olmuş inanılmaz işime yaradı tşkkr

 9. mdn dmd 24 Kasım 2013 at 14:56 - Reply

  bulmaca ???????????

 10. Ayse 25 Kasım 2013 at 19:04 - Reply

  Cok sagolun hocam cok guzel olmus eliniz sağlık

 11. XXXX 12 Aralık 2013 at 19:20 - Reply

  BULMacaaaa

 12. tahir 01 Ocak 2014 at 23:30 - Reply

  admin (coğrafya) varsa onun linkini atabilirmisin…

   

 13. tamay 06 Ocak 2014 at 18:17 - Reply

  güzel olmuş tşk :)

 14. lorelei 14 Ocak 2014 at 00:03 - Reply

  çok teşekkür ederim,çok işime yaradı

 15. aslı 20 Ocak 2014 at 09:15 - Reply

  loncalar hakkında daha fazla bilgi lütttttfeeeeeeeeen çok aciiiil

   

Bir Yorum Yaz

Değerli Ziyaretcilerimiz;

Yorum yaparken Lütfen Türkiye cumhuriyeti Yasalarına saygılı, kişisel hak ve hürriyetleri gözeten şekilllerde yorum yapınız.

2- Site Yönetiminden bir istekte bulunmak için yorum yapaorsanız lütfen KENDİNİZİ TANITINIZ. Örneğin Öğrenciyim 11. sınıfa gidiyorum veya Öğretmenim Şu okulda çalışıyorum gibi. Eğer böyle davranırsanız inanın isteklerinizi yapma konusunda daha titiz davranacağımızı göreceksiniz. Çünkü İnsanlar tanıdığı kişilere yardım etme konusunda daha istekli olmaktadır. 

3. Kısa cevapları isteklerden kaçının. Örneğin Cevapları yazın, Cevabı yok mu gibi

Bu şekilde isteklerde bulunmanız sizin bu işe verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 4 = 9


Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status