Tarih 2 Dersi Kitabı Cevapları »

Tarih 10 2. Ünite 1. Konu soru ve cevapları

Evet Tarih 2 ders kitabı cevapları serüvenimiz İstanbuln fethi ile başyan ve Dünya gücü osmanlı Ünitesini kapsayan cevapları vermeye. Tarih 10 dersi 2.Ünitesi Kitabın  hacimli ünitesidir. Toplam sekiz konudan oluşmaktadır. Bu yazımızda 1. konu olna İstanblun fethi konusunun cevaplarını vermeye çalışcağız. Aşağıda temel kavramlarla başlayan cevaplama serüvenimiz ünite içi sorularla devam edecektir.

Sayfa 40 ile 46 arası cevapları.

 

Temel Kavramlar:

Fetihname:

Amanname:

Babüssaade:  Topkapı Sarayının üçüncü kapısı. Akağalar Kapısı olarak da bilinir. Sarayın birun ve enderun denilen kısımlarını birbirinden ayırmaktadır.

Reform:  15 ve 16 yylarada avrupada ÖZellikle din alanında yapılan yenileşme ve iyileştirme hareketleridir.

Katoliklik:  Katoliklik  Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir.

Ortodoksluk: Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri. Ortodoks (yunanca orthos doğru ve doksa inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş doğru inanç anlamını  ifade eder. Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan  kişi demektir. 

Protestanlık:  Protestanlık, Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur (1529).

Kalvenizm: Kalvenizm, Jean Calvin'in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyanlık mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi, ilk kezCenevre'de, daha sonra Hollanda, İskoçya, Almanya ve Fransa'da kurulan yeni kiliselerde örgütlendi. Bu mezhep Fransa'da Nantes Fermanı ile kabul edildi.

Engizisyon: Katolik Kilisesi'ne bağlı bir mahkeme sistemi idi. Gerek kararları, gerek siyasi ve dini görüşleri nedeniyle dört büyük engizisyon adından çok söz ettirdi.

Papalık: Papalık Devleti ya da sadece Papalık tarih boyunca İtalya yarımadasında yer alan ve Papa'nın askeri ve siyasi bakımlardan yönettiği devlet birimine verilen isimdi

Dogmatizm:   Çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir. Bu tür savlara, öğretilere ve inançlara ise dogma denir

Hümanizm: italyada dogan sanat, felsefe akimi.. icerik olarak eski yunan felsefesinin herseyi bitirdigini, onlari okumanin iyi bir hayat icin yeterli oldugu dusuncesinden hareketle, eski yunan edebiyatinin cevirilerinin yapilmasini saglamis akim.. isimden de anlasilacagi uzere insana deger veren, yucelten, 

Harem: Osmanlıda Padişah ve ailesinin yaşadığı yerdir.

Divanıhumayun: Osmanlıda devlet meselelerini görüşüldüğü kurum.

Reaya: Osmanlıda Halk 

Kalem:

Eyalet: Osmanlıda En büyük yönetim birimi. Yönetcisi beylerbeyidir.

Sancak: Osmanlıda Eyaletler Sancakların birleşmesi ile oluşur. Yönetcisi sancak beyidir.

Kaza: Sancaklardan sonraki yönetim birimidr.

Muhtesip: Osmanlı Esnafı denetleyen ve ticari işleyişi kontrol eden kişiler

Yurtluk: Osmanlıda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardır

Ocaklık: Osmanlıda gelirleri Tersane giderlerlerine ve kale muhafızlrına verilen topraklardır.

Birun: Osmanlıda sarayın dış kısmına verilen addır.

Enderun: Osmanlıda saray okulu

Seyfiye: Osmanlıda askeri bürokrasi

İlmiye: Osmanlıda adalet ve eğitim işleri ile ilgilenen devlet adamlarının bulunduğu yönetici sınıf

Kalemiye: Osmanlıda resmi yazışmaları ve mali işler ile ilgilenen yönetici sınıf

İmtiyaz: Arıcalık demektir

Kapitilasyon: Ticari, siyasi ve diğer türlü konularda bir devlete verilen imtiyazların tümüne kapitülasyon denir.

Hazine: Osmanlı devletinde maliye

Külliye:  Selçuklular ve Osmanlılarda bir cami ile  birlikte kurulmuş medrese, muvakkithane, türbe, aşhane, darüşşifa,hamam, sebil, çeşme, çarşı ve benzeri yapıların meydana getirdiği dinsel ve toplumsal merkez

 

2. Ünite 1. Konu soru ve cevapları

1- İstanbul’un tarihte bir çok kavim tarafından kuşatılma nedenleri neler olabilir. sayfa 40

Cevap: İstanbul Jepolitik olarak çok öenmli bir konumdadır. Asya ve Avrupayı birbirine bağlayan kıtalar arasında yer alması bu önemini daha da artırmaktadır. ipek yolunun üzerinde olması ticaret hataı içinde son derece öenm arzetmektedir. Devletler tarih boyunca hep ticaret merlezlerini ele geçirmeye çalışmışlardır. Bu sebeple İstanbul'da bol miktarda kuşatmaya maruz kalmıştır.

 

2- Fatih ve Fetih kavramları size neleri çağrıştırmaktadır.sayfa 40

Cevap: Fatih Kelime manası olarak açan demektir. Fetih ise bir memleketin islam orduları tarafından fethedilmesidir.

10. sınıf tarih dersi sayfa 40 cevapları

3- yukarıdaki haritayı inceleyerek İstanbul’un fethedilmesinin Ekonomik ve jeopolitik nedenlerinin neler olabileceğini açıklayınız. Sayfa 40

Cevap: İstanbul İki kıta arasındadır ve Osmanlı devletinin topraklarının birleşmesine engel bir konumdadır. Ekonomik olarak ise ipek yolunun bu kısmı istanbuldan geçmektedir ve boğazlardan ticaret gemileri geçmektedir.

 

4- Yukarıda verilen İstanbul'un fethinin nedenlerini inceleyerek dini askeri ve siyasi ile ekonomik olarak sınıflandırınız

Cevap:

DİNİ İstanbulun fethi ile alakalı hadisinin olması
Siyasi

Bizansın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması

Bizansın haçlı seferlerine zemin hazırlaması

Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantının sağlanabilmesi

Eski bir kültür ve yerleşim merkezi olması

Ekonomik Bölge Ticaret yollarını ve  kazançlarının ele geçirilmek istenmesi

 

Sayfa 41

5- İstanbul’un içinde Türk sarığı görmek Kardinal külahı görmekten daha iyidir sözünü yorumlayınız. 

CEvap: Osmanlı devleti Fethettiği yerlere öncelikle adalet ve hoş görü götürmüştür. Daha Önce 1204 yılında haçlıların yağmalanmasına maruz kalan istanbul Osmanlının bu tavrını bildiği için bu sözü söylemiştir.

 

6- Fatih sultan Mehmet’in Galata halkına verdiği amannameyi insan hakları açısından değerlendiriniz.

Cevap: İnsanların hür yaşama ve istediklerine inanma gibi hakları vardır. Bu amanname Gayri müslimlerin bu haklarını güvence altına almıştır.

 

Sayfa 42

10-sınıf-tarih-ders-kitabı-sayfa-42-cevapları

7- İstanbul’un kuşatma planını inceleyerek Osmanlı gemilerinin haliçten indirilmesinin İstanbul’un fethine katkısı neler olabilir tartışınız.

Cevap: Osmanlı devleti haliç tarafında ki surların çok zayıf olduğunu biliyordu ve buraya asker çıkarmak istiyordu. Buraya bir gece de 70 parça geminin çıkarılmış olması Bizans halkını ve yöneticilerinin morallerini bozmuştur ve psikolojik üstünlüğü Osmanlılara geçirmiştir.

 

8- Papanın İstanbul’un fethi üzerinedediği Asıl Fetih şimdi gerçekleşti sözüyle ne ifade etmek istemiştir.  

Cevap: Fatih Sultan mehmet Hristiyan halka verdiği özgürlükleri duyunca aslında şimdi Fatih İstanbulu fathetti. Onların gönüllerine girdi manasında demiştir.

 

Sayfa 43

10-sınıf-tarih-ders-kitabı-sayfa-43-cevapları

9- İstanbul’un Panoramik müzesinden alınan görsele bakarak İstanbul’un fethedilmesinde kullanılan savaş aletlerinin neler olduğunu ve savaşa etkisini söyleyiniz.

Cevap: İstanbulun Fethedilmesinde şüphesiz ki ŞAHİ TOP'unun etkisi büyüktür. Diğerleri de Yürüyen kuleler, Mancınıklar veküçük toplardır.

 

10- İstanbul’un fethinin Siyasi, kültürel ve ekonomik sonuçlarının günümüz Avrupa’sına etkilerini değerlendiriniz.

Cevap:İstanbulun Fethinin Dolaylı olarak Rönesans ve ,derebeylikler üzerinde etkili olduğunu kabul ederek bunu açıklayabiliriz.

 

11- İstanbul’un nüfus yapısının çeşitliliğinden yola çıkarak Osmanlı devletinin İstanbul’da uyguladığı yönetim hakkında neler söylenebilir. Sayfa 43

Cevap: İstanbulda her Milleten insan olması bu şehrin yönetiminin özel olmasını gerektirmiştir. 

 

Sayfa 44

10-sınıf-tarih-ders-kitabı-sayfa-44-cevapları

12-Haritadan yararlanarak Fatih dönemi kara ve deniz fetihlerinin Osmanlı devletine siyasi ve ekonomik ve askeri alanda ne tür faydalar sağladığını söyleyiniz.

Cevap: Osmanlı devleti denizlerde fetihler yaparak karadeniz hakimiyeti ele geçirmeye çalışmıştır. Özellikle Kırımın Fethi ile karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Trabzoun Fethi ile Bizansın son kalıntıları temizlenmiş Amasta ve sinop Fetihleri ile Karadeniz Ticareti ele geçirilmiştir.

 

13- Fatihin Bizans ile akrabalık bağları olan Mora ve Trabzon’u fethetmesinin önemi ve sonuçlarını yazınız. Sayfa 44

Cevap: Böylelikle Bizansın yeniden dirilme umutları sona ermiştir. 

 

Sayfa 45

14- Otlukbeli Savaşının kazanılmasının Osmanlı devleti açısından önemi nelerdir.

Cevap:Osmanlı devleti Otlukbeli savaşı ile Akkoyunlu devletini yenmiş ve doğu sınırını güvence altına almıştır. Böylelikle doğudan gelecek tehlikeler şimdilik engellenemiştir.

 

15- Osmanlı devletinin Venedik’e ayrıcalıklar vermesinin nedenleri nelerdir.

Cevap: Osmanlı devleti ekonomik ve siyasi çıkarlarını düşünerek venedik e kapitülasyonlar vermiştir. Böylelikle Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmayı düşünmüştür.

 

16- Kırımın Osmanlı devletine bağlanmasının yararları nelerdir. Sayfa 45

Cevap: Kırımın alınması ile karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

 

Sayfa 46

17- Tarih şeridinde verilen Fatih dönemi askeri faaliyetlerinin aşağıdaki tabloya gruplandırınız. Sayfa 46

1- Anadolu TÜRK Siyasi birliği sağlamaya yönelik faailiyetler: Otlukbeli Savaşı,  Sinop'un Fethi, Karaman Oğlullarının hakimiyete alınması, 

2- Anadolu Siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler: Amasranın Fethi, Trabzonun Fethi, 

3-Balkan fetihleri: Sırbistanın fethi, Eflak'ın Fethi, Arnavutluk Seferi, Bosnanın Fethi, 

4- Karadeniz hakimiyeti için yapılan fethiler: Eğriboz, Zenta ve Kefalonyanın fethi, Sinop'un Fethi, Kırımın Fethi, 

5-Akdeniz hakimiyeti için Yapılan faaliyetler: Taşoz, Limni ve Midillinin Fethi,  Moranın fethi

Yorum:

6 yorumlar

 1. denizalp 27 Ekim 2013 at 09:07 - Reply

  sayufa 46nın cevapları nerde

   

 2. esra 12 Kasım 2013 at 21:54 - Reply

  sayfa 46 daki tablonun cevapları nerde acil lütfen yarına kadar yapmam lazım

   

 3. Tahir 24 Aralık 2013 at 22:25 - Reply

  İstanbul'un fethinin siyasi ve ekonomik sonuçları varmı?

Bir Yorum Yaz

Değerli Ziyaretcilerimiz;

Yorum yaparken Lütfen Türkiye cumhuriyeti Yasalarına saygılı, kişisel hak ve hürriyetleri gözeten şekilllerde yorum yapınız.

2- Site Yönetiminden bir istekte bulunmak için yorum yapaorsanız lütfen KENDİNİZİ TANITINIZ. Örneğin Öğrenciyim 11. sınıfa gidiyorum veya Öğretmenim Şu okulda çalışıyorum gibi. Eğer böyle davranırsanız inanın isteklerinizi yapma konusunda daha titiz davranacağımızı göreceksiniz. Çünkü İnsanlar tanıdığı kişilere yardım etme konusunda daha istekli olmaktadır. 

3. Kısa cevapları isteklerden kaçının. Örneğin Cevapları yazın, Cevabı yok mu gibi

Bu şekilde isteklerde bulunmanız sizin bu işe verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 5 = 12


Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status